Aglow International Danmark

 

 
Vi er bevidste om, at da vi udgør et tværkirkeligt Gudsrigefællesskab at tre generationer, kan der være kulturelt betingede forskelle i fortolkningen af bibelen blandt os. Ikke desto mindre er der et grundlæggende bibelsk trosgrundlag, som alle Aglowledere må tro på og underordne sig under for at tjene i lederskabet.

  •  Vi tror på en treenig Gud. Vi vedkender os den ene sande Gud bestående af tre adskilte personer: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd
  •  Vi tror på, at Herren Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, er undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, korsfæstet, død, begravet og genopstået. Han steg op til Himlen og sidder ved Gud Faders højre hånd. Han er sand Gud og sandt menneske.
  •  Vi tror på, at bibelen er Guds ord, inspireret af og skrevet under Helligåndens tilskyndelse, og at bibelen er retningslinje for vores tro og handlinger.
  •  Vi tror på, at alle fødes under synden - at Helligånden overbeviser om synd - at Herren Jesus Kristus betalte prisen for synd, da han udgød sit dyrebare blod på korset som soning for synd - at de, som afviser hans offer for deres synd er evigt fortabte - at de, som angrer deres synd og personligt tager imod Herren Jesus Kristus som Frelser, modtager tilgivelse for synd samt et evigt liv, og at Helligånden tager bolig i dem.
  •  Vi tror på Helligåndens dåb bevidnet af tungetalen, sådan som Ånden indgiver den enkelte at tale, at alle Helligåndens gaver er gyldige og virksomme i dag, og at Helligåndens frugt bør vokse og udvikles synligt i den kristens liv.
  •  Vi tror på, at Herren Jesu Kristi forsoningsværk tilvejebringer helbredelse for både ånd, sjæl og legeme.
  •  Vi tror på, at vi bør adlyde Jesu befaling om at prædike evangeliet til hele verden.
  •  Vi tror på, at at lemmerne på Kristi legeme udgør kirken, og at de regelmæssigt bør have fællesskab med andre troende i lokale menigheder.
  •  Vi tror på og ser frem til Herren Jesu Kristi genkomst.