Hvad vi tror på

 • Vi tror på én sand treenig Gud. Vi vedkender os den ene sande Gud bestående af tre forskellige personer: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd (1. Joh. 5:5-8; Joh. 1:1; Mt. 28:19-20).
 • Vi tror på, at Herren Jesus Kristus, Guds enbårne Søn, blev undfanget ved Helligånden, født af jomfru Maria, korsfæstet, død, begravet og oprejst fra de døde. Han steg op til Himlen, og sidder nu ved Gud Faders højre hånd. Han er sand Gud og sandt menneske (Mt., Mk., Luk., Joh.).
 • Vi tror på, at Bibelen i sin helhed bestående af Gammelt og Nyt Testamente er Guds Ord, fuldt indblæst og skrevet under inspiration af Helligånden, og at den er vores forskrift i tro og praksis. (2. Tim. 3:16-17).
 • Vi tror på, at alle er født med synd; at Helligånden overbeviser om synd; at Herren Jesus Kristus betalte prisen for synd ved at ofre sit dyrebare blod på korset som soning for synd; at de, som afviser hans offer for deres synd, er fortabt for evigt; og at de, som angrer deres synder og personligt tager imod Herren Jesus Kristus som Frelser, modtager tilgivelse for synd samt et evigt liv, og at Helligånden tager bolig i dem. (ApG 3:19-21; Rom. 10:9-13; 1. Kor. 6:9-11).
 • Vi tror på dåb i Helligånden med tungetale som tegn, efter hvad Helligånden indgiver den enkelte at tale; at alle Helligåndens gaver er sande og virksomme i dag; og at Helligåndens frugt bør være tiltagende synlig i den kristnes liv (1. Kor. 12:7-11; Mk. 16:17; ApG 2:4; Gal. 5:22-23; Ef. 5:8-10).
 • Vi tror på, at Herren Jesu Kristi forsoningsværk giver helbredelse til vores ånd, sjæl og legeme (Jer. 17:14; Jer. 33:6; Es. 53:5; Mt. 10:8).
 • Vi tror på, at vi bør adlyde Jesu befaling om at forkynde evangeliet til hele verden (Mt. 24:14; Mt. 28:19-20; Sl. 96:3; Åb. 14:6-7).
 • Vi tror på, at Kristi legeme er kirken, og at man bør have jævnligt fællesskab med hinanden i et lokalt kirkesamfund (ApG 2:41-42; Hebr. 10:24-25; Mt. 18:20; Kol. 3:16).
 • Vi tror på dåb i vand. (Mk. 1:8-9, Mt. 3:6, 11, 16).
 • Vi tror på og forventer Herren Jesu Kristi personlige genkomst. (1. Thes. 4:16-17; Hebr. 9:28; Åb. 1:7; Mt. 24:36, 44; Joh. 14:1-3; ApG 1:11).
 • Vi tror på Guds uforanderlige skabelse af mænd og kvinder som en genspejling af hans eget billede. (1.Mos. 1:27)
 • Vi tror på, at ethvert menneskes legeme er et tempel for Helligånden, og at det er vores bestemmelse at herliggøre Gud gennem vores legemer. (Rom. 12:1; 1.Kor. 6:18-20).
 • Vi tror på, at vi bør vandre i Helligånden og afvise seksuel umoralskhed. (Gal. 5:16; 1. Kor. 6:9-10; Gal. 5:19-21; Åb. 21:8).
 • Vi tror på, at Bibelen definerer ægteskabet som forening af én mand og én kvinde i samliv med hinanden. (1. Mos. 2:18-25).
 • Vi tror på, at det er Guds hensigt, at seksuelt samvær udelukkende foregår mellem en mand og en kvinde inden for ægteskabet. (1. Kor. 7:2-5; Hebr. 13:4; Mk. 10:6-9).
 • Vi tror på, at Guds hensigt med seksuelt samvær inden for ægteskabet mellem en mand og en kvinde udelukker udøvelse af homoseksualitet, både for mænd og for kvinder, og at udøvelse af homoseksualitet er i uoverensstemmelse med Bibelens lære. (1. Kor. 6:9-10: Rom. 1:24-27; Ef. 5:31-32; 1. Kor. 7:2; Mk. 10:6-9; Hebr. 13:4).
 • Vi tror på, at ægteskabet ikke er en menneskeskabt institution men en særlig, guddommelig metafor, som er et billede på foreningen af Kristus og kirken. Kun foreningen mellem en mand og en kvinde kan med rette illustrere forholdet mellem Kristus og hans kirke. (Ef. 5:22-32).
 • Vi tror på, og vi formidler en atmosfære af kærlighed og genoprettelse, som kan skabe et sikkert sted for dem, der kæmper med kønsproblematikker, således at de vil kunne leve i overensstemmelse med den bibelske lære og ikke efter deres egne trosopfattelser. (1. Pet. 1:22: “I, som i lydighed mod sandheden har renset jeres sjæle til at have oprigtig broderkærlighed, skal elske hinanden inderligt og af et rent hjerte.”)

Alle skriftsteder er fra den autoriserede danske Bibel af 1992


Hvordan bliver man frelst

 • Bekend din synd og bed Jesus om at tilgive dig (Apostlenes Gerninger kapitel 3 vers 19.)
 • Tak Ham , fordi Han elsker dig så højt, at Han døde på korset og påtog sig straffen for alle DINE fortidige, nutidige og fremtidige synder. (Romerbrevet kap. 5 vers 18; Johannes evangeliet kap. 3 vers 16.)
 • Bed Ham komme ind i dit hjerte og dit liv som Herre og Frelser. Han vil høre denne bøn og opfylde den. (Apostlenes Gerninger kap. 4 vers 12; Romerbrevet kap. 10 vers 9.)
 • Benyt dig af den først givne lejlighed til at fortælle nogen om din beslutning. (Romerbrevet kap. 10 vers 9.)
 • Glæd dig! Du har modtaget frelsen, er blevet et barn af Gud og medarvinger til alle Kristi rigdomme. (Romerbrevet 8 vers 17.) – Og Gud har endnu mere til dig.
 • Bed Ham døbe dig i sin Hellige Ånd. Det er det eneste, som virkelig kan give dig kraft og styrke til at leve et sejrende liv i Kristus. (Apostlenes Gerninger kap. 1 vers 5 og 8.)
 • Bed om et bønnesprog og begynd at udtale nye ord og lyde, som kommer til dig. Det sprog adskiller sig fra alle andre sprog, du nogensinde har lært. Helligånden taler til Gud igennem dig via dette bønnesprog. (Apostlenes Gerninger kap. 19 vers 2 og 6 + 1. Korinterbrev kap. 14 vers 2 og 4.)

Tre udtalelser fra Bibelen, hvori Gud i tusinder af år har forsøgt at få mennesker til at forstå, at Han er den ægte kærlighed:

 1. Gud er kærlighed og Han viste, hvor højt Han elsker os, ved at sende sin eneste søn til verden, for at vi skulle få liv ved Hans forsonende død. (1. Johannes brev kap. 4, vers 7-9.)
 2. Kærligheden er frygtløs. Den fuldkomne kærlighed driver al frygt bort. (1. Johannesbrev kap. 4 vers 18.)
 3. Ingen kommer til Faderen (Gud) uden ved Jesus, for Han er vejen, sandheden og livet. (Johannes evangeliet kap. 14 vers 6.)

Missionserklæring

Guds Rige er virkeliggørelsen af Guds kærlighed, nåde, kraft og herredømme på jorden.

Aglow International er en bevægelse af Guds Rige, som er forpligtet på:

 • at leve ud fra Guds nærvær og skabe en atmosfære på jorden som i Himlen.
 • at mobilisere millioner til en hær af krigere, forkæmpere og betydningsfulde globale ledere med et bibelsk syn på verden.
 • at opbygge Guds Rige i alle lokalområder, byer og nationer ved at danne apostolske teams, som viser sig gennem kraften fra Himlen.